ECD CareView

Wet- en regelgeving rondom het cliëntendossier

In het cliëntendossier ligt veel gevoelige informatie vast over de gezondheid en het welzijn van een cliënt. Het is dan ook niet vreemd dat er veel wetgeving is om te regelen wat er mag en moet worden vastgelegd en wat er met gegevens mag gebeuren.

Een kort overzicht van de belangrijkste wetten

  • Allereerst is er de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is de Nederlandse implementatie van Europese regelgeving (de General Data Protection Regulation, oftewel de GDPR). In deze wet is bepaald onder welke voorwaarden gegevens over personen mogen worden verzameld. Cliënt- en zorggegevens die worden vastgelegd in het dossier vallen onder deze wet.
  • Vervolgens de Kwaliteitswet Zorginstellingen. Volgens deze wet moeten zorginstellingen verantwoorde zorg leveren. Om verantwoording af te kunnen leggen moet het zorgdossier voldoen aan het beleid van de zorginstelling, opgesteld volgens deze wet.
  • Verder is er de Wet Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO). Deze wet is van toepassing op medische handelingen en de vastlegging hiervan in het dossier .
  • De wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) regelt dwangmaatregelen in de zorg en alles wat hierover moet worden vastgelegd. Er is een nieuwe wet onderweg, te weten de wet Zorg & Dwang, die bovenstaande wet  gaat vervangen. De reden hiervoor is onder meer dat de wet BOPZ onvoldoende aansloot voor cliënten met een verstandelijke beperking en niet persoonsvolgend is.
  • Verder zijn er nog diverse wetten die financiering regelen, zoals de Wet Langdurige Zorg (WLZ), de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de JeugdWet (JW). Als er registratie plaatsvindt in het dossier zullen de gegevens moeten voldoen aan de wettelijke specificaties om zorg te kunnen declareren.

Wet- en regelgeving stelt nieuwe eisen aan online cliëntendossier

De bovenstaande wetten gelden natuurlijk ook voor online cliëntendossiers. Toch levert het via internet kunnen benaderen ook weer nieuwe eisen op, zoals het verplicht hebben van een informatiebeveiligingsbeleid en tweefactor authenticatie voor bepaalde gegevens.

Wet- en regelgeving in de zorg is een steeds veranderend geheel dat steeds zwaarder gaat wegen, ook aan beleids- en verantwoordingszijde. Bent u op zoek naar een cliëntendossier dat voldoet aan alle actuele wet- en regelgeving? Neem dan contact op!

Heeft u een vraag?
Bent u op zoek naar een cliëntendossier dat voldoet aan alle actuele wet-en regelgeving? Wij helpen u graag verder!