Sociaal werk en Welzijn

De taak van de hulpverlener, die hij of zij zichzelf stelt en die natuurlijk ook van hem of haar verwacht wordt, is zo goed mogelijk in te spelen op de problematiek van de cliënten. De diversiteit van de hulpvragen is zo groot dat standaard oplossingen in vrijwel alle gevallen niet mogelijk zijn. Maar dat is ook het doel van de hulpverlening: een duidelijk beeld krijgen van de problematiek en geen zaken c.q. problemen onbesproken laten.

Het bijdragen  aan een oplossing voor de cliënt of het zodanig helpen dat de cliënt zelf weer de regie heeft over zijn situatie, zijn de essentiële taken voor de hulpverlener in het Sociaal Werk. Dat de hulpverlener vervolgens ook nog een plan moet opstellen, gesprekken registreren, contacten met anderen moet hebben om zijn primaire doel, hulpverlenen, te realiseren is evident. Daarvoor heeft Simac Obec B.V. voor al deze taken oplossingen ontwikkeld, die toegesneden zijn op deze diverse taken zoals mantelzorg, maatschappelijk werk, sociaal raadslieden, etc.