De raad van commissarissen heeft tot taak het toezicht op de directie en de algemene gang van zaken binnen Simac en daaraan gelieerde ondernemingen, waaronder het financiële beleid en de bedrijfsstructuur. De raad van commissarissen beoordeelt de hoofdlijnen van de organisatiestructuur en de controlemechanismen die onder leiding van de directie worden ingesteld. De raad van commissarissen staat de directie met raad terzijde. 

Bij de uitoefening van zijn taken handelt de raad van commissarissen in het belang van Simac en de daaraan gelieerde ondernemingen. Met dit doel houdt de raad van commissarissen rekening met alle toepasselijke belangen die verband houden met Simac. 

Het reglement houdende principes en best practices voor de raad van commissarissen, alsmede de reglementen van haar commissies kunt u rechts bekijken.