Disclaimer

Email & spam disclaimer

E-mail disclaimer 

Emailberichten vanuit Simac zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Simac's emailberichten (eventueel inclusief bijlagen) zijn bedrijfseigendom en kunnen vertrouwelijk zijn of anderszins beschermd voor openbaring. Elk onbevoegd gebruik, kopiëring of verspreiding van het bericht (geheel of gedeeltelijk) is nadrukkelijk niet toegestaan. Indien u email van Simac ten onrechte heeft ontvangen, verzoeken wij u de afzender hiervan direct per email of anderszins op de hoogte te brengen. En deze email en eventuele bijlage(n) direct te verwijderen uit uw systeem.
 
Simac Techniek N.V., statutair gevestigd te Veldhoven, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17057712 en/of haar groepsmaatschappijen, is niet aansprakelijk voor onjuiste of onvolledige overdracht van informatie per email. Noch voor enige vertraging in ontvangst, of enige schade hierdoor ontstaan. Simac garandeert niet dat de integriteit van email onderweg is behouden. Noch dat het bericht of meegestuurde bestanden onderweg besmet kunnen raken met digitale virussen of anderszins besmettingen, of dat het bericht onderschept wordt. U wordt ook erop gewezen dat email en meegestuurde bestanden aan wijziging door derden onderhevig kunnen zijn. Wij adviseren u om bij twijfel over de origine, de juistheid of de volledigheid direct contact met de afzender op te nemen.
 
Niet zakelijke opvattingen, meningen, opinies en uitingen in dit emailbericht zijn uitsluitend afkomstig van de auteur van dit bericht en kunnen niet worden toegerekend aan Simac. 

Anti-spam en emailfiltering

Simac maakt gebruik van automatisch zichzelf frequent updatende filters tegen ondermeer digitale virussen, spam, exploits en andere digitale bedreigingen. Alle inkomende email bij Simac die voldoende kenmerken hiervan bezit wordt gewist of tegengehouden:

  • email welke een virus bevat wordt direct en zondermeer gewist;
  • email bron controle via meerdere internationale RBL ‘blacklist’ databases. Bij ontvangst blokkeert het filter zo’n email en stuurt een gestandaardiseerde (SMTP) technische melding naar de versturende mailserver retour. NB.: het is de eigen verantwoordelijkheid van verzender om te zorgen dat diens mailserver van de bewuste RBL blacklist(s) af gaat;
  • blokkering van internationaal bekende ‘vandal’ bestanden;
  • blokkering van emails met hierin uitvoerbare bestanden;
  • keyword filtering op ongewenste woorden of karaktercombinaties in het emailonderwerp (Subject) en/of het bericht zelf (Body). Dergelijke emails komen in een tijdelijk email quarantaine buffer terecht en kunnen nog enkele dagen lang door de ontvanger zelf vrijgegeven worden.

Door Simac’s emailfiltering, maar ook omdat er binnen het Internet door ondermeer Internet Service Providers op digitale bedreigingen wordt gefilterd, is het mogelijk dat uw email niet of niet volledig bij Simac aankomt. Advies is daarom om bij belangrijke email aan Simac, of een aan Simac verstuurd bestand, bij twijfel op andere wijze na te gaan of het in goede orde is ontvangen.