Het webbased cliëntvolgsysteem Central Station beheert alle gegevens van uw klanten, cliënten, partners en relaties in één overzichtelijke applicatie. Altijd, overal en op basis van de door u gekozen workflows en procesmodellering.

Net als een groot treinstation werkt Central Station als een administratieve spil in uw organisatie. Het legt cruciale verbindingen, borgt kritische informatie en bundelt belangrijke functies, alles conform de AVG. Central Station registreert, verbindt, rapporteert en verbetert. Central Station wordt daarom ook ingezet als kwaliteits- en kennismanagementsysteem en als CRM-systeem.

Central Station is flexibel in te richten, het kent een zeer gunstige ROI en het is voor veel doeleinden toe te passen. Het cliëntvolgsysteem is uitermate geschikt voor deze terreinen:

  • Sociaal domein

  • Algemeen maatschappelijk werk

  • Sociaal werk en welzijn

Sociaal domein

Binnen het sociaal domein hebben gemeenten verantwoordelijkheden in de zorg en ondersteuning aan hun inwoners. Op het gebied van zorg, participatie en zelfredzaamheid, werk en jeugdhulp. De afgelopen jaren hebben gemeenten de handen vol gehad aan de stelselwijzigingen en alle veranderingen die daarmee gepaard gaan. Er wordt dagelijks veel geschreven over de substantiële kortingen op de budgetten door de Rijksoverheid, het inregelen van de Participatiewet, de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Jeugdwet vanuit een integraal perspectief. Tel daar alle aanverwante taken zoals handhaving bij leerplicht, leerlingenvervoer, schuldhulpverlening en (jeugd)gezondheidzorg bij op, dan neemt ook het aantal uitdagingen toe. De veranderde wetgeving heeft een grote verantwoordelijkheid in het sociaal domein bij de gemeenten neergelegd waarbij de gemeenten de regie moesten zien terug te krijgen op al deze processen. Hoe gaat u daar als gemeente mee om?

Totaaloplossing voor het Sociaal Domein inclusief Front- en Backoffice

De oplossing Central Station heeft alle taken van de gemeenten, van A tot Z, inclusief het front- en het  backoffice, in één systeem gebundeld: voor WMO, Participatiewet, Jeugdwet, Werk & Inkomen, Schuldhulp, CJG en Veilig Thuis. De koppelingen naar GBA, iWmo 2.3, iJw 2.3, CORV, SEPA en Vecozo conform VNG Realisatie zijn inbegrepen. Met deze integrale oplossing krijgen de gemeenten weer controle over hun processen zodat de professionals kunnen excelleren in hun werk. Uiteraard genereert Central Station waardevolle rapportages en managementinformatie om continu en aantoonbaar de processen in het Sociaal Domein te verbeteren.
Werkt u momenteel met verschillende informatievoorzieningen en -stromen en wilt u dit graag overzichtelijk samenbrengen? Met Central Station beschikken uw medewerkers over een integrale en bewezen oplossing voor onder andere cliëntkaarten- en dossiers, e-mails, berichten, beslissingen en beschikkingen, documenten, urenregistratie en caseloads. Dit resulteert in een zeer kostenbesparende en gebruikersvriendelijke invulling van de registraties. Door onze focus op de WMO, Jeugdzorg, Zorg- en welzijnssector zijn wij gespecialiseerd in deze branche.

Algemeen maatschappelijk werk

De taak van de hulpverlener, die hij of zij zichzelf stelt en die natuurlijk ook van hem of haar verwacht wordt, is zo goed mogelijk in te spelen op de problematiek van de cliënten. De diversiteit van de hulpvragen is zo groot dat standaard oplossingen in vrijwel alle gevallen niet mogelijk zijn. Maar dat is ook het doel van de hulpverlening: een duidelijk beeld krijgen van de problematiek en geen zaken c.q. problemen onbesproken laten.

Het bijdragen  aan een oplossing voor de cliënt of het zodanig helpen dat de cliënt zelf weer de regie heeft over zijn situatie, zijn de essentiële taken voor de hulpverlener in het Sociaal Werk. Dat de hulpverlener vervolgens ook nog een plan moet opstellen, gesprekken moet registreren, contacten met anderen moet hebben om zijn primaire doel (hulpverlenen) te realiseren is evident. Daarvoor heeft Simac voor al deze taken oplossingen ontwikkeld, die toegesneden zijn op deze diverse taken zoals mantelzorg, maatschappelijk werk, sociaal raadslieden, etc.

Sociaal werk en Welzijn

De taak van de hulpverlener, die hij of zij zichzelf stelt en die natuurlijk ook van hem of haar verwacht wordt, is zo goed mogelijk in te spelen op de problematiek van de cliënten. De diversiteit van de hulpvragen is zo groot dat standaard oplossingen in vrijwel alle gevallen niet mogelijk zijn. Maar dat is ook het doel van de hulpverlening: een duidelijk beeld krijgen van de problematiek en geen zaken c.q. problemen onbesproken laten.
Het bijdragen  aan een oplossing voor de cliënt of het zodanig helpen dat de cliënt zelf weer de regie heeft over zijn situatie, zijn de essentiële taken voor de hulpverlener in het Sociaal Werk. Dat de hulpverlener vervolgens ook nog een plan moet opstellen, gesprekken registreren, contacten met anderen moet hebben om zijn primaire doel, hulpverlenen, te realiseren is evident. Daarvoor heeft Simac voor al deze taken oplossingen ontwikkeld, die toegesneden zijn op deze diverse taken zoals mantelzorg, maatschappelijk werk, sociaal raadslieden, etc.

Advies nodig bij het vinden van het beste cliëntvolgsysteem?

Wij helpen u graag verder!

Advies aanvragen