Het webbased cliëntvolgsysteem Central Station 2.0 (CS 2.0) beheert alle gegevens van uw klanten, cliënten, partners en relaties in één overzichtelijke applicatie. Van de intake, matching en dossieropbouw tot en met betalingen en facturatie. Altijd, overal en op basis van de door u gekozen workflows en procesmodellering. Zo kunnen de medewerkers hun werk perfect organiseren en kan de juiste informatie worden gerapporteerd aan opdrachtgevers en subsidieverstrekkers. 

Net als een groot treinstation werkt de applicatie als een administratieve spil in de organisatie. Het legt cruciale verbindingen, borgt kritische informatie en bundelt belangrijke functies, alles conform de AVG. CS 2.0 registreert, verbindt, rapporteert en verbetert. Technieken zoals Machine Learning laten de beheerder weten hoe formulieren, velden en procesflows verbeterd kunnen worden om de kwaliteit van de dienstverlening voortdurend te optimaliseren. 

CS 2.0 kent een gunstige ROI en het is voor veel doeleinden toe te passen zoals in het Sociaal Domein, het Algemeen Maatschappelijk Werk en het Sociaal Werk & Welzijn. 

Sociaal domein

Binnen het sociaal domein hebben gemeenten verantwoordelijkheden in de zorg en ondersteuning aan hun inwoners. Op het gebied van zorg, participatie en zelfredzaamheid, werk en jeugdhulp. De afgelopen jaren hebben gemeenten de handen vol gehad aan de stelselwijzigingen en alle veranderingen die daarmee gepaard gaan. Er wordt, anno 2021, dagelijks veel geschreven over de substantiële kortingen op de budgetten door de Rijksoverheid, het inregelen van de Participatiewet, de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Jeugdwet vanuit een integraal perspectief. Tel daar alle aanverwante taken zoals handhaving bij leerplicht, leerlingenvervoer, schuldhulpverlening en (jeugd)gezondheidzorg bij op, dan neemt ook het aantal uitdagingen toe. De veranderde wetgeving heeft een grote verantwoordelijkheid in het sociaal domein bij de gemeenten neergelegd waarbij de gemeenten de regie moesten zien terug te krijgen op al deze processen. Hoe gaat u daar als gemeente mee om?

Totaaloplossing voor het Sociaal Domein inclusief Front- en Backoffice

CS 2.0 heeft alle taken van de gemeenten, van A tot Z, inclusief het front- en het  backoffice, in één systeem gebundeld: voor WMO, Participatiewet, Jeugdwet, Werk & Inkomen, Schuldhulp, CJG en Veilig Thuis. De koppelingen naar GBA, iWmo 3.0, iJw 3.0, CORV, SEPA en Vecozo conform VNG Realisatie zijn inbegrepen. Met deze integrale oplossing krijgen de gemeenten weer controle over hun processen zodat de professionals kunnen excelleren in hun werk. Uiteraard genereert CS 2.0 waardevolle rapportages en managementinformatie om continu en aantoonbaar de processen in het Sociaal Domein te verbeteren.
Werkt u momenteel met verschillende informatievoorzieningen en -stromen en wilt u dit graag overzichtelijk samenbrengen? Met CS 2.0 beschikken uw medewerkers over een integrale en bewezen oplossing voor onder andere cliëntkaarten- en dossiers, e-mails, berichten, beslissingen en beschikkingen, documenten, urenregistratie en caseloads. Dit resulteert in een zeer kostenbesparende en gebruikersvriendelijke invulling van de registraties. Door onze focus op de WMO, Jeugdzorg, Zorg- en welzijnssector zijn wij gespecialiseerd in deze branche.

Maatschappelijk Werk

Het bijdragen aan een oplossing voor de cliënt of het zodanig helpen dat de cliënt zelf weer de regie heeft over zijn situatie, zijn essentiële taken voor de hulpverlener in het Sociaal Werk. Dat de hulpverlener vervolgens ook nog een plan moet opstellen, gesprekken moet registreren, contacten met anderen moet hebben om zijn primaire doel (hulpverlenen) te realiseren is evident. Daarom heeft Simac voor al deze taken software met modules ontwikkeld, die toegesneden is op deze diverse taken zoals mantelzorg, maatschappelijk werk, sociaal raadslieden, etc.

Sociaal Werk & Welzijn

Iets betekenen voor een ander. Zorgen dat een inwoner weer kan mee-doen. Hulp bij boodschappen of een gezellig wandelmaatje. Het meedoen aan maatschappelijke activiteiten door mensen met een (licht) verstandelijke beperking. De diversiteit van de hulpvragen is zo groot dat standaard oplossingen in vrijwel alle gevallen niet mogelijk zijn. Maar dat is wel het doel van de organisaties die Welzijn hoog in het vaandel heben staan: een duidelijk beeld krijgen van de problematiek en geen zaken c.q. problemen onbesproken laten.
CS 2.0 draagt bij aan de ondersteuning van inwoners zodat ze meer de regie krijgen over hun situatie. Simac heeft voor al deze taken oplossingen en modules ontwikkeld die toegesneden zijn op de taken zoals mantelzorg, mee-doen, inzet van vrijwilligers, activiteiten, sociaal raadslieden, etc.

Meer weten over het beste cliëntsysteem?
Wij helpen u graag verder!

Waarom kiezen opdrachtgevers voor CS 2.0?

NEN7510 en ISO27001-2 gecertificeerd
Powered bij AWS
Integreer met O365, AFAS, PowerBI en meer
Privacy by Design & by Default
Portalen, widgets, API's en GraphQL