Simac Techniek NV is de naam van het holdingbedrijf. Hieronder vallen de werkmaatschappijen, de Simac-bedrijven. Simac Techniek is een structuurvennootschap met een directie en een onafhankelijke raad van commissarissen. Er is dus sprake van een zogenaamde two-tier bestuursstructuur.

Directie

De directie houdt zich bezig met het bestuur en de strategie van de vennootschap, alsmede met de inzet van middelen en mensen. De directie overlegt regelmatig met de raad van commissarissen. Belangrijke besluiten worden, conform de daartoe geldende voorschriften, voorgelegd ter goedkeuring aan de raad van commissarissen en/of de algemene vergadering van aandeelhouders.

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen oefent toezicht uit op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken en adviseert de directie. De raad van commissarissen richt zich op het belang van de vennootschap. Commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, op voordracht van de raad van commissarissen.

Corporate governance

Simac onderschrijft het belang van deugdelijk ondernemingsbestuur, waaronder begrepen het integer en transparant handelen van het management.

De best practice bepalingen van de Nederlandse corporate governance code worden door Simac op nagenoeg alle punten toegepast en nageleefd. Op een aantal best practice bepalingen brengt Simac een nuancering aan en/of past Simac deze niet of gedeeltelijk toe.

Klik hier voor een uittreksel van het handelsregister.

Simac Techniek NV

De Run 1101
5503 LB Veldhoven
Nederland

Postbus 340
5500 AH Veldhoven
Nederland

T. +31 40 258 29 44
E. info@simac.com
KvK 17057712