CPR Wetgeving

Veelgestelde vragen over CPR Wetgeving

Vanaf 1 juli 2017 moeten kabels die in handel worden gebracht door fabrikanten en importeurs, en worden toegepast in permanente installaties van bouwwerken, voldoen aan de CPR brandclassificatie. Deze kabels moeten tevens geleverd worden met een prestatieverklaring (DoP) met brandclassificatie en CE-markering. Hieronder worden de meestgestelde vragen rondom dit veelbesproken onderwerp beantwoordt.

Heeft u een vraag en staat deze er niet bij? Neem dan contact met ons op. We helpen u graag!

Wat is CPR?

CPR (Construction Products Regulation) is een Europese verordening welke ervoor zorgt dat eenduidige eisen gesteld worden aan de essentiële eigenschappen en prestaties waaraan bouwproducten moeten voldoen. Kabels die zijn geïnstalleerd in permanente elektrotechnische installaties van bouwwerken (bijvoorbeeld: gebouwen en civieltechnische werken) vallen met betrekking tot hun brandgedrag onder de CPR. Kabels worden hierbij geclassificeerd in verschillende brandklassen.

Vanaf 10 juni 2016 mogen kabels door fabrikanten en importeurs in de handel worden gebracht die voldoen aan de geharmoniseerde norm. Vanaf 1 juli 2017, als de overgangsperiode voorbij is, moeten kabels die in de handel worden gebracht door fabrikanten en importeurs en toegepast worden in permanente installaties van bouwwerken’ voldoen aan de CPR brandclassificatie en geleverd worden met een prestatieverklaring (DoP) met brandclassificatie en CE-markering.

Wat is het doel van CPR?

De Europese verordening voor bouwproducten (CPR) heeft als doel om betrouwbare eenduidige informatie over product constructies en de relatie tot hun toepassingen te bevorderen. Dit wordt gedaan door uniforme afspraken (common technical language) te maken over bepaalde essentiële kenmerken van producten. Fabrikanten geven een verklaring af over technische eigenschappen van producten in een zogenaamde Declaration of Performance (DoP). Ook wordt de CE markering voor producten aangepast in lijn met de verordening. Voor kabels betreft het alleen brandeigenschappen, andere kenmerken van kabels (bijv. elektrische en mechanische eigenschappen) blijven conform de huidige nationale en voor zover beschikbaar internationale specificaties.

Welke kabels vallen onder CPR?

CPR is toepassing op kabels voor algemeen gebruik die zijn geïnstalleerd in permanente elektrotechnische installaties van bouwwerken (gebouwen en civieltechnische werken) waarvoor prestatie-eisen op brandgedrag gelden. In eerste instantie moeten in gebouwen en civieltechnische werken de kabels bestemd voor elektriciteit en communicatie worden geclassificeerd op basis van brandgedrag (“Reaction to Fire”). In de toekomst zullen de kabels waarbij continuïteit van energie en/of signalering voor veiligheidsinstallaties noodzakelijk is ook in CPR worden opgenomen (“Resistance to fire”). Dit is belangrijk bijvoorbeeld voor de continuïteit bij brand van levering van elektriciteit, communicatie, branddetectie en alarmsystemen in gebouwen of civieltechnische werken. 

Welke kabel moet ik kiezen volgens CPR?

Voor het selecteren van de juiste classificatie hanteert u de methodes uit de NEN-8012. Op basis van gebruik en riscio vindt u de juiste brandklasse.

Per wanneer moeten kabels een CE markering voor CPR hebben?

De CE-markering voor CPR is van toepassing wanneer de productnorm is gepubliceerd en de datum van applicatie is vastgesteld door de Europese Commissie. Producenten hebben tot 1 juli 2017 om te voldoen aan de verordening met een Declaration of Performance (DoP) en CE-markering.

Hoe is het geregeld bij de uitbreiding van een bestaand gebouw?

Tot 1 juli 2017 zal bij het uitbreiden van een bestaande installatie het gebruik van niet-CPR-geclassificeerde typen zijn toegelaten. Na 1 juli 2017 mogen kabels die al in de handel zijn gebracht nog worden gebruikt. Na 1 juli 2017 mogen er voor vaste elektrotechnische installaties van bouwwerken alleen CPR-geclassificeerde kabels door fabrikanten en importeurs in de handel gebracht worden.

Is NEN 8012 een wet of een norm?

De NEN 8012 is een norm. Net als alle normen in het Bouwbesluit, geldt dat deze van kracht wordt zodra deze is aangewezen door het Bouwbesluit (via regeling Bouwbesluit). De aanwijzing van NEN-8012 via het Bouwbesluit is in bewerking. In de NEN-1010: 2015 + C1: 2016 wordt voor de toepassing van brandclassificaties al verwezen naar de NEN 8012. De toepassing van de norm NEN 8012 kan en wordt ook in bestekken opgenomen en geldt dan als onderdeel van de privaatrechtelijke overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. 

In hoeverre moet grondkabel aan de CPR voldoen?

In de grond is niet gebouw-gebonden, echter als de kabel een gebouw binnenkomt en onderdeel is van de vaste installatie, valt de kabel onder CPR.

Hoe om te gaan met het gebruik van niet CPR geclassificeerde kabels uit voorraad?

Na 1 juli 2017 mogen fabrikanten en importeurs niet-CPR-geclassificeerde kabels voor toepassing in permanente elektrotechnische installaties van bouwwerken (bijvoorbeeld: gebouwen en civieltechnische werken), niet meer in de handel brengen. Niet-CPR-geclassificeerde kabels die vóór 1 juli in de handel zijn gebracht, mogen toegepast worden in bestaande installaties, omdat daar de toen geldende regels van toepassing zijn.

Vallen voor-gemonteerde kabels met connectoren onder de CPR?

Kabels die verhandeld worden met connectoren aan één of twee kanten en die niet permanent geïnstalleerd worden vallen niet onder de CPR. Dit zijn bijvoorbeeld patchkabels. Trunk bekabeling en bekabeling naar consolidatiepunten vallen wel onder de CPR omdat deze permanent geïnstalleerd worden vanuit hun functie.

Mijn naam is Stephan Peute en ik ben manager engineering, design & consultancy. Ik ben bekend met deze technologie en help u graag op weg!
Welkom bij Simac
Mijn naam is Stephan Peute en ik ben manager engineering, design & consultancy. Ik ben bekend met deze technologie en help u graag op weg!

Kennisdocument

Ontvang het kennisdocument 'CPR: Brandveiligheid van Glasvezel en Koper Kabels' gratis!

Download kennisdocument
Afbeelding Kennisdocument CPR